รับรีเบทคืน 10%

สูงสุด $2,000

คุณจะรับรีเบทได้อย่างไร?

เมื่อคุณเปิดบัญชีซื้อขายแบบ STP หรือ ECN กับ Vantage FX คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินรีเบทคืนสูงถึง 10% ของเงินฝาก โดยจะได้รับรีเบทคืนเป็นจำนวน $2 สหรัฐฯหรือเทียบเท่า ต่อการซื้อขาย 1 ลอต ในผลิตภัณฑ์ FX, Gold, Oil และ Silver เท่านั้น

“Trade More Return More 2021” Terms and Conditions”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น “ยิ่งเทรด รีเบทยิ่งคืน”
Deposit Period: 1st October to 31st December 2021
Trading Period: 1st October to 31st March 2022
ระยะเวลาในการฝาก: 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาทำการซื้อขาย: 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2565

“Trade More Return More 2021” is offered by Vantage International Group Limited (Herein “the Company” or “Vantage FX”) to the Company’s clients.
โปรโมชั่น “ยิ่งเทรด รีเบทยิ่งคืน” จัดขึ้นโดย VANTAGE International Group Limited
(ซึ่งต่อไปนี้จะหมายถึง “บริษัท” หรือ “VANTAGE FX”) ให้กับลูกค้าของบริษัท

1. This offer is eligible on valid STP and ECN accounts provided by VANTAGE FX.
โปรโมชั่นนี้สำหรับบัญชี STP และ ECN ซึ่งจัดทำโดย VANTAGE FX
2. This offer is eligible to accounts that are denominated in US Dollar (USD) and HK Dollar (HKD) only.
โปรโมชั่นนี้สำหรับบัญชีที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) เท่านั้น
3. VANTAGE FX will offer this to new and existing clients who resides in countries/regions listed below:

Eligible Countries/Regions Taiwan, Philippines, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Indonesia, India, Cambodia, Singapore, Myanmar.

โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคตามรายการด้านล่างนี้:

ประเทศหรือภูมิภาคที่มีสิทธิ์ร่วมโปรโมชั่น ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, เวียดนาม, ลาว, อินโดนีเซีย, อินเดีย, กัมพูชา, สิงคโปร์, เมียนมาร์

4. By participating in this promotion, clients acknowledge that they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions and VANTAGE FX Terms and Conditions.
ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ลูกค้าได้ยอมรับว่าพวกเขาได้อ่านและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ VANTAGE FX เรียบร้อยแล้ว
5. To participate this offer, clients must:
ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ลูกค้าต้อง:

 1. 1) Deposit fund into his/her live account during the promotion period Opt-in to be part of this promotion by expressly confirming his or her decision by submitting the opt-in form on https://sea.vantagefx.com/th/trademorereturnmore2021
  ฝากเงินเข้าบัญชีจริงในช่วงโปรโมชั่น กรอกแบบฟอร์มแสดงความต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นที่ https://sea.vantagefx.com/th/trademorereturnmore2021
 2. 2) Clients who successfully complete and submit the Opt-in form will be contacted by their account manager to confirm their participation and eligibility.
  ลูกค้าที่กรอกแบบฟอร์มครบถ้วนและส่งแบบฟอร์มสำเร็จจะได้รับการติดต่อจากผู้จัดการบัญชีเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโปรโมชั่น

6. The trading credit is 10% of your deposit amount. The credit amount will be credited to your account within 48 business hours after the deposit is received and verified by our team.
คุณจะได้รับเครดิต 10% ของจำนวนเงินฝากของคุณ ซึ่งเครดิตดังกล่าวจะเข้าบัญชีของคุณภายใน 48 ชั่วโมง(เวลาทำการ) หลังจากทางบริษัทได้รับเงินฝากและการยืนยันโดยทีมงานของเรา
7. The trading credit is capped at a maximum of 2,000 USD from this offer per client account. If your account is denominated in HKD, the maximum trading credit you will receive is 16,000 HKD.
เครดิตสูงสุดที่คุณสามารถได้รับสำหรับโปรโมชั่นนี้คือ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ต่อลูกค้าหนึ่งท่าน หากบัญชีของคุณใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) เครดิตสูงสุดที่คุณสามารถได้รับคือ 16,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
8. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits and therefore will not be counted towards this offer.
การโอนเงินภายใน, การปรับยอดเงินคงเหลือในบัญชี, รีเบทของผู้แนะนำ/พันธมิตรหรือค่าคอมมิชชั่นใดๆ จะไม่ถือเป็นเงินฝากใหม่ ดังนั้นจะไม่ถูกนับรวมในโปรโมชั่นนี้
9. Credit amounts cannot be withdrawn, transferred to any other person, transferred to another account held by the same client, or exchanged for other financial services or benefits provided by Vantage FX.
เครดิตจะไม่สามารถถอน, โอนไปยังบุคคลอื่น, โอนไปยังบัญชีอื่นที่ลูกค้าคนเดียวกันถืออยู่หรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการทางการเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จัดทำโดย VANTAGE FX ได้
10. Credit amounts cannot be used as a trading margin and trading on credit is not allowed in this promotion.
เครดิตไม่สามารถใช้เป็นมาร์จิ้นสำหรับการซื้อขายได้และไม่อนุญาตให้ใช้เครดิตในการซื้อขายในโปรโมชั่นนี้
11. Your credits will be converted to balance based on the rules listed below:
เครดิตของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดเงินคงเหลือในบัญชีตามกฎที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 1. a. For every 1 standard lot that is traded on your trading account, Vantage FX will convert 2 USD Credit in your FX account to 2 USD of real balance in your Account. If your account is denominated in HKD, Vantage FX will convert 16 HKD Credit in your FX account to 16 HKD of real balance in your Account for every 1 standard lot you trade.
  ทุกๆ 1 ล็อตมาตรฐานที่มีการซื้อขายในบัญชีของคุณ VANTAGE FX จะเปลี่ยนเครดิต 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ในบัญชีของคุณเป็นยอดเงินจริง หากบัญชีของคุณใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) VANTAGE FX จะเปลี่ยนเครดิต 16 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ในบัญชีของคุณเป็นยอดเงินจริงเช่นกัน
 2. b. Your trading credit is adjusted as you earn rebate (up to the same amount of rebate). For example, if you earn $10 USD dollars in rebate, we will reduce your trading credit by 10 USD.
  เครดิตของคุณจะมีการถูกปรับปรุง เมื่อเครดิตบางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นยอดเงินจริงในบัญชีแล้ว (จำนวนเงินจริงที่ได้รับสูงสุดของคุณจะเท่ากับจำนวนรีเบทเงินคืนที่คุณมี) ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รีเบทเงินคืน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เราจะลดเครดิตของคุณลง 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

12. Daily calculation of lots is made at 00:50 MT4 server time and is calculated to end of day. The trading credit will convert as a cash deposit into the client’s existing trading account automatically daily.
การคำนวณล็อตรายวันจะเริ่มเวลา 00:50 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT4 และคำนวณจนสิ้นสุดวัน ดังนั้นเครดิตจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินจริงเข้าบัญชีของลูกค้าโดยอัตโนมัติทุกวัน
13. Only closed transaction in FX, Gold, Oil and Silver products will be counted towards this offer.
เฉพาะรายการที่ปิดสถานะแล้วในผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่สกุลเงิน, ทองคำ, น้ำมันและโลหะเงินเท่านั้นที่จะถูกนับรวมในโปรโมชั่นนี้
14. You may withdraw your profit and original deposit at any time – however, if you opt to withdraw your original deposit, your trading credit will also be removed from your account accordingly. If part of your original deposit is withdrawn, your trading bonus will be removed on a pro-rata basis, therefore a partial trading credit removal will take place.
คุณสามารถถอนกำไรและเงินฝากของคุณได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการถอนเงินฝากจะทำให้เครดิตที่ได้รับจากเงินฝากถูกหักออกด้วย หากเงินฝากถูกถอนออกเพียงบางส่วน เครดิตของคุณก็จะถูกหักตามสัดส่วนของเงินฝากที่ถูกถอนออกไปเช่นกัน
15. If your account equity is less than the trading credit on your account, the remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn force a stop out of all open positions on your account.
หากยอดเงินสุทธิของคุณน้อยกว่าจำนวนเครดิตในบัญชีของคุณ จำนวนเครดิตที่เหลืออยู่อาจถูกยกเลิกตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบังคับปิดสถานะที่คงค้างอยู่ในบัญชีของคุณทั้งหมด
16. This promotion commenced on 1st October 2021, any trading activity before this date will not qualify for this promotion unless specifically authorized by Vantage FX.
โปรโมชั่นนี้เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กิจกรรมการซื้อขายใดๆ ก่อนวันที่ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกับโปรโมชั่นนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก VANTAGE FX เท่านั้น
17. VANTAGE FX will remove any unconverted trading credit bonus from this promotion after this offer’s trading period ends without any further notice.
VANTAGE FX จะทำการลบเครดิตที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินจริงออกจากโปรโมชั่นนี้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทำการซื้อขายของโปรโมชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
This program can be retracted at any time of VANTAGE FX’s choosing and account eligibility will be subject to our discretion.
โปรโมชั่นนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาและการได้สิทธิ์เข้าร่วมของบัญชีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ VANTAGE FX เท่านั้น
18. Irrespective of the number of trading accounts that a Client may hold with Vantage FX, the Promotion is applicable for one Account only.
โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 บัญชีต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
เงื่อนไขต่อไปนี้มีผลกับทุกข้อเสนอหรือโปรโมชั่นเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน:

 • Only one account per one person to apply for this promotion.
  ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • This offer cannot be applied with Trade More Get More Season 2. The applicant must choose one of these. If Trade More Return More’s applicants want to apply for Trade More Get More Season 2, any remaining credit bonus granted from Trade More Return More will be reset to be zero before starting to join the other promotions.
  ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น Trade More Get More Season 2 ได้ ลูกค้าจะต้องเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้หากลูกค้าได้ทำการเข้าร่วมโปรโมชั่น Trade More Return More อยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น เครดิตที่ได้รับจากโปรโมชั่นนี้จะต้องถูกลบออกทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น Trade More Get More Season 2 ได้
 • All VANTAGE FX offers are only available in accordance with applicable law.
  ข้อเสนอทั้งหมดของ VANTAGE FX เป็นไปตามกฎที่บังคับใช้เท่านั้น
 • VANTAGE FX offers are not designed to alter or modify an individual’s risk preference or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading strategies.
  ข้อเสนอของ VANTAGE FX ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนความเสี่ยงของแต่ละบุคคลหรือสนับสนุนให้บุคคลทำการซื้อขายในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง
 • Clients should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading comfort level.
  ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ทำการซื้อขายในบัญชีของตนเองในลักษณะที่สอดคล้องกับระดับการซื้อขายที่ลูกค้ามีความสะดวกสบายใจ
 • New Accounts are subject to approval as per VANTAGE FX’s account opening procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with VANTAGE FX.
  บัญชีใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนการเปิดบัญชีของ VANTAGE FX บุคคลที่สมัครบัญชีจะต้องตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นของตนก่อนที่จะสมัครบัญชีกับ VANTAGE FX
 • VANTAGE FX reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline.
  VANTAGE FX ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครหรือข้อบ่งชี้ที่จะเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ ตามดุลยพินิจของ VANTAGE FX โดยไม่จำเป็นต้องให้หรืออธิบายเหตุผลใดๆในการปฏิเสธดังกล่าว
 • VANTAGE FX reserves the right to exclude and/or cancel a client’s participation in its offers or promotions if: a) Churning (opening and closing of Margin FX or CFD transaction just for the benefit of earning a benefit); b) the client is found to be in violation of its Client Agreement or has breached the promotions terms and conditions. In case such misconduct or the breach, VANTAGE FX shall have the right to deduct any bonus amounts from the trading account.
  VANTAGE FX ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นและ/หรือยกเลิกการมีส่วนร่วมของลูกค้าในข้อเสนอหรือโปรโมชั่นหาก: a) การทำธุรกรรมเพื่อผลประโยชน์ทางอ้อม (การเปิดและปิดสถานะ FX หรือ CFD เพียงเพื่อการรับผลประโยชน์); b) พบว่าลูกค้าละเมิดข้อตกลงของลูกค้าหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น ในกรณีที่มีการประพฤติมิชอบหรือการละเมิดดังกล่าว VANTAGE FX มีสิทธิ์หักจำนวนโบนัสใดๆ จากบัญชีซื้อขายได้
 • VANTAGE FX may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these changes by posting the modified terms on VANTAGE FX website. You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of VANTAGE FX website and services that you accept any such modified terms. VANTAGE FX reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.
  อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขบนเว็บไซต์ VANTAGE FX แนะนำให้ลูกค้าหมั่นตรวจสอบการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำผ่านทาง เว็บไซต์ VANTAGE FX และบริการที่คุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าว VANTAGE FX ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ ตามดุลยพินิจของตนได้ตลอดเวลา
 • VANTAGE FX may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.
  VANTAGE FX อาจยุติหรือยกเลิกโปรโมชั่นใดๆ ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว
 • All VANTAGE FX promotions only apply to VANTAGE FX standard accounts unless explicitly stated otherwise.
  โปรโมชั่น VANTAGE FX ทั้งหมดจะใช้กับมาตรฐาน VANTAGE FX เท่านั้นเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน
 • VANTAGE FX will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by these Terms.
  VANTAGE FX จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายที่อาจได้รับจากการเข้าร่วมข้อเสนอนี้ ซึ่งตามกฎหมายอาจจะไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อตกลงเหล่านี้
 • If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
  หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกัน
 • The provider of this offer is Vantage International Group Limited (Reg. No. 700271).
  ผู้ให้บริการของข้อเสนอนี้คือ Vantage International Group Limited (Reg. No. 700271).

เปิดบัญชีได้ง่าย และรวดเร็ว

 • ลงทะเบียน

  เลือกประเภทบัญชี แล้วส่งใบสมัครของคุณ

 • เงินทุน

  ฝากเงินทุนเข้าบัญชีของคุณโดยใช้ช่องทางการฝากเงินได้หลากหลายช่องทาง

 • การซื้อขาย

  เข้าถึงตราสารมากกว่า 180 รายการจากสินทรัพย์ทุกประเภทบน MT4/MT5

เปิดบัญชีซื้อขายจริง